PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ MIESZKANIA PDF Drukuj Email

.         Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ul. Lipowa 4, tel. /0-29/ 746-20-00,08,09; tel./fax. /0-29/ 746-20-08,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2013 r. o godz. 1200 w biurze Spółdzielni ul. Lipowa 4.


Przedmiotem przetargu jest zbycie na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 12 przy ul. 3-go Maja 7 o pow. użytk. 75,5 m2 ( 4 pokoje, kuchnia, łazienka , WC, hall, przedsionek) na I piętrze w budynku  wielorodzinnym

Cena wywoławcza : 199.920,00 zł . Wadium w wysokości 9 996,00 zł.

 

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie i kandydaci oczekujący w Spółdzielni z wkładem mieszkaniowym zgromadzonym na książeczkach mieszkaniowych, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą osobiście do Spółdzielni gotowość zawarcia umowy sprzedaży  w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 11.12.2013r. (najpóźniej tydzień przed przetargiem)

W/wymienionego nabycia dokonują za cenę wywoławczą mieszkania, a mieszkanie zostanie wycofane z przetargu.

Warunki przetargu :

1. W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Ostrów Maz. nr rachunku: 98 1020 3802 0000 1802 0007 9251 lub Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. nr rachunku: 91 8923 0008 0000 1456 2000 0009

2. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium i dowodem osobistym .

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza  się na poczet ceny nabycia mieszkania.

4 Cena rynkowa nabycia mieszkania w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w ciągu 1 m-ca od dnia przetargu.

5. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wniesie całości wylicytowanej kwoty w terminie 1 m-ca od dnia przetargu i uchyli się od zawarcia  umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni

6. W  przypadku  przystąpienia  do  przetargu  jednego  z  małżonków  konieczne  jest  przedłożenie  pisemnego wyrażenia zgody drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub przedłożenie umowy o rozdzielności majątkowej małżonków.

7. Przetarg  dojdzie  do  skutku,  jeżeli  uczestniczyć  w  nim  będzie  co  najmniej  jedna  osoba  zainteresowana mieszkaniem i zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

9.Kupujący ponosi koszty związane  z  zawarciem  umowy  sprzedaży  w  formie  aktu  notarialnego,  oraz  koszty wieczysto-księgowe umowy.

10.Nabywca ma obowiązek ponoszenia  kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu  od  następnego dnia po dniu, w którym wygrał przetarg.

11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem przetargu, z którym można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

12.Oględzin mieszkania można dokonać w dniu 16.12.2013r. w godz. od 1300 – 1500 i w dniu przetargu od 730 –1000 /kontakt tel. 74 620-00,08,09/

13. Spółdzielnia może odwołać  bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Sekcja Członkowsko - Mieszkaniowa  Spółdzielni / pokój nr 12/.


 
Free joomla templates designed by Lonex.