PRZETARG NA ZADANIA Drukuj

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

Zad.1 Remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Widnichowska 19,

Zad.2 Wymiana instalacji elektrycznej od skrzynek licznikowych do tablic rozdzielczych wewnątrz mieszkań w budynku przy ulicy Widnichowska 19,

Zad.3 Wymiana wewnętrznych poziomów ciepłej i zimnej wody z podejściami do pionów w części piwnicznej budynków przy ulicy 3 Maja 5, 3 Maja 9 i Kilińskiego1,

Zad.4 Przebudowa poziomów kanalizacyjnych w części piwnicznej budynku  z podejściami do studzienek zewnętrznych w budynkach 3 Maja 5 i 3 Maja9,

Zad.5 Dostawa i montaż lamp parkowych oświetleniowych zewnętrznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej,

Oferty prosimy składać w terminie do 6.09.2022r do godziny 10ºº


Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51  oraz 507 138 866.

dokumenty do pobrania :