ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 20.05.2022 r. Drukuj

Ostrów Maz. dnia 13.05.2022 r.

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 20.05.2022 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia  26.04.2022 r.
  3. Wnioski Zarządu pkt 3 – 5

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za 2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji biegłego rewidenta z oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r. i rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania..
  6. Podjęcie uchwał w sprawie przekazania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r. i rekomendacji jego przyjęcia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021r.
  8. Przyznanie premii za miesiąc kwiecień 2022r. dla Zarządu Spółdzielni.
  9. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodnicząca RN

Monika Olbryś