PRZETARG NA ZADANIA Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”   w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 50 w Ostrowi Mazowieckiej.

ZAD II Przebudowa poziomów kanalizacyjnych w części piwnicznej budynku Widnichowska21 z nowymi podejściami do studzienek zewnętrznych.

ZAD III Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w części mieszkalnej budynku przy ulicy Kilińskiego2.

ZAD IV Zakup i dostawa:

- zaworów termostatycznych prostych ½” RAN-N 15 DANFOSS

- głowic termostatycznych RAW 5116(+16C) DANFOSS

ZAD V Dostawa i montaż wodomierzy typu JS 1,6 DN 15 SMART+ z modułem radiowym produkcji APATOR POWOGAZ w lokalach mieszkalnych w Ostrowi Mazowieckiej w blokach przy ul. Widnichowskiej 1, ul. Widnichowskiej 1A,  ul. Widnichowskiej 3, ul. Widnichowskiej 3A,                     ul. Widnichowskiej 5, ul. Widnichowskiej 5A, ul. Widnichowskiej 7,  ul. Kościuszki 38F, ul. 3Maja 40, ul. Kilińskiego 2

Oferty prosimy składać w terminie do 15.03.2022r do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51  oraz 507 138 866.

dokumenty do pobrania:

.