PRZETARG NA ZADANIA Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na zadania jak niżej :

I      Remont wraz  z  malowaniem klatek przy ul. Kościuszki48 -ilość klatek 6

II     Remont wraz  z malowaniem klatek przy ul. Kościuszki42A-ilość klatek 3

III  Remont  wraz  z malowaniem klatek przy ul.Widnichowskiej5-ilość klatek2

IV   Remont gzymsu z częściową naprawą dachu w budynku wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada1 w Ostrowi Mazowieckiej

V    Wymiana asfaltu na kostkę brukową przy budynku Kościuszki38E

 

Oferty prosimy składać w terminie do 26.09.2017r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew.  51.

 

dokumenty do pobrania :