PRZETARG NA ZADANIA Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadanie jak niżej :

1. Remont gzymsu z częściową naprawą dachu w budynku wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Wymiana asfaltu na kostkę brukową przy budynku Kościuszki 38E (Justyna)

3. Wymiana płyt lastrykowych stopni schodowych i podestów na klatkach schodowych  na okładziny  granitowe w budynku wielorodzinnym

przy ul. Kościuszki 48.

Oferty prosimy składać w terminie do 18.07.2017r. do godziny 10 00

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internetowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (0-29) 74 620 00 wew.51

 

dokumenty do pobrania :