PRZETARG NA ZADANIA Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

Zad.1 Remont gzymsu z częściową  naprawą dachu przy ulicy 11 Listopada1 w Ostrowi Mazowieckiej

Zad.2 Remont balkonów i montaż daszków przy ulicy Cichej2 w Małkini Górnej

 

Oferty prosimy składać w terminie do 11.04.2017r. do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

dokumenty do pobrania :