PRZETARG NA WYKONIE DOKUMENTACJI I PRACE REMONTOWE Drukuj


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na wykonanie :

I.     Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z dociepleniem elewacji budynku  : ul. Kilińskiego 3

II.     Malowanie elewacji : ul. Armii Krajowej 4

III.   Remont balkonów : ul. Armii Krajowej 6a


Oferty prosimy składać w terminie do 09.07.2013r do godziny 10ºº


Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.            

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

Dokumenty do pobrania: