PDF Drukuj Email
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGOI . Przepisy ogólne.

§ 1.

1. Postanowienia regulaminu mają na celi ochronę mienia spółdzielczego, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
2. Przepisy regulaminu określają obowiązki wszystkich mieszkańców osiedla spółdzielczego.
3. Członek Spółdzielni lub najemca jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby (członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.).

§ 2.

Budynki i ich otoczenie oraz urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością wszystkich członków. Z tych względów powinny być one utrzymane w stanie dobrym technicznym i otoczone troskliwą opieką przez administrację i mieszkańców.


II. Obowiązki członków, najemców i ich rodzin.

§ 3.

Lokal mieszkalny winien być wykorzystany do celów mieszkalnych. Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa przemysłowego, handlowego lub rzemiosła) wymaga zgody Spółdzielni.

§ 4.

1. Mieszkańcy Spółdzielni są zobowiązani do należytej konserwacji zajmowanego mieszkania i innych przydzielonych im pomieszczeń oraz dokonywania napraw urządzeń technicznych, wyposażenia mieszkania w zakresie zgodnym z regulaminem napraw i remontów.
2. Mieszkańcy obowiązani są chronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem urządzenia techniczne znajdujące się w piwnicach przynależnych do ich lokali (np. wodomierze, główne zawory wodociągowe, itp.). Dostęp do tych urządzeń powinien być umożliwiony przez członka (mieszkańca) osobie upoważnionej przez administrację lub pracownika przedsiębiorstw (zakładu wodociągowego itp.).

§ 5.

1. Wszelkie przeróbki w mieszkaniach i pomieszczeniach przynależnych tym mieszkaniom (komórki lokatorskie) mogą być dokonywane jedynie za zgodą Spółdzielni.
2. W okresie zimy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnienie okien i drzwi wejściowych do mieszkań.
3. O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń instalacji w mieszkaniach w zakresie, w którym odpowiada Spółdzielnia należy niezwłocznie powiadomić administrację,
w przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub pozostałej części budynku w wyniku niesprawności instalacji lub urządzeń.
4. Zabrania się samowolnych przeróbek w instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej pod rygorem kar.
5. Piwnice lokatorów winny być czytelnie oznaczone numerem mieszkania.
6. Mieszkańcy odpowiadają za stan pomieszczeń wspólnego użytku.

§ 6.

1. Wszyscy mieszkańcy powinni dbać o czystość klatek schodowych, korytarzy, piwnic i terenów przyległych do budynku.
2. Nie wolno wyrzucać przez okna śmieci, niedopałków papierosów itp. oraz wykładać na parapetach okien żadnych przedmiotów.
3. Do kanalizacji nie wolno odprowadzać przedmiotów mogących zatamować przepływ.
4. Śmieci i odpadki należy wynosić do kontenerów na śmieci w taki sposób, by nie zanieczyszczać otoczenia kontenerów.

§ 7.

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godz. od 8.00 - 20.00. Zabrania się trzepania dywanów, chodników, pościeli, ubrań itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i oknach.

§ 8.

1. Skrzynki na kwiaty, doniczki na balkonach i loggiach należy zabezpieczyć przed spadnięciem.
2. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach i parapetach okiennych powinno odbywać się z umiarem, tak aby nie brudzić elewacji i niżej położonych mieszkań.
3. Opiekę nad trawnikami, kwiatami, krzewami i drzwiami zaleca się wszystkim mieszkańcom osiedla (domu).
4. Po zakończeniu okresu wegetacyjnego należy usunąć ze skrzynek i doniczek zeschłe rośliny.
5. Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach i loggiach przedmiotów oszpecających wygląd budynku.


III. Pranie i suszenie bielizny.

§ 9.

1. Z pralni domowej może korzystać każdy użytkownik zgodnie z jej przeznaczeniem w kolejności uzgodnionej ze współmieszkańcami.
2. Suszenie lub wietrzenie bielizny, pościeli, dywanów itp. w oknach, na balkonach, loggiach powinno odbywać się w taki sposób, aby nie wpłynęło to na estetykę budynku oraz nie utrudniało współżycia mieszkańców.

IV. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa p. pożarowego.

§ 10.

1. W piwnicach oraz na balkonach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych. Korytarzy i pomieszczeń ogólnego użytku oraz korytarzy piwnicznych nie wolno zastawiać przedmiotami utrudniającymi swobodne poruszanie się, niezbędne w wypadku pożaru.
2. Palenie papierosów w piwnicach i używanie niebezpiecznego ognia w piwnicach i na klatkach jest zabronione.
3. Parkowanie pojazdów samochodowych powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych w sposób nie utrudniający dojazdu do budynku pojazdów straży pożarnej, pogotowia technicznego i ratunkowego.


V. Przepisy porządkowe.

§ 11.

1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc i niezakłócanie spokoju.
2. Dzieci w miarę możliwości powinny się bawić w miejscach do tego wyznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się w obrębie śmietników, na klatkach schodowych i korytarzach piwnic. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci jak: hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń i instalacji oraz inne uszkodzenia
i niszczenie zieleni odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
3. Wszystkich mieszkańców obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach nocnych od godziny 22.00 - 6.00.
W godzinach tych należy:
a) wyciszyć głośniki radiowe(telewizyjne tak, żeby głos nie przedostawał się poza obręb mieszkania, w którym są zainstalowane),
b) zaniechać gry na instrumentach muzycznych, śpiewu, używania pralek, odkurzaczy i wszelkich innych hałasów.
4. Przeprowadzanie prac remontowych z użyciem urządzeń mechanicznych (wiertarka, cykliniarka itp.) może odbywać się w godz. od 8.00 - 20.00.

§ 12.

1. Kategorycznie zabrania się spożywania napojów alkoholowych w bramach domów, na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku, na terenach wokół budynków, podwórkach, placach zabaw.
2. Zabrania się hodowli w celach zarobkowych zwierząt w domach mieszkalny i ich otoczeniu.
3. W domach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie psów, kotów , ryb akwariowych itp. o ile ilość tych zwierząt nie wskazuje na prowadzenie hodowli i nie jest to uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Posiadanie tych zwierząt nie może spowodować zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców ani zakłócać ich spokoju. Posiadacze obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych. Poza lokal mieszkalny psy należy wyprowadzać, w kagańcu lub na smyczy.

§ 13.

Kategorycznie zabrania się mieszkańcom wchodzenia i przebywania na dachu.

§ 14.

Pojazdów mechanicznych nie wolno przechowywać na klatkach schodowych ani na korytarzach piwnic i w piwnicach.


VI. Pozostałe przepisy.

§ 15.

Zakładanie dodatkowych anten radiowych i telewizyjnych i CB jest dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Spółdzielni i tylko przez osoby fachowo do tego przygotowane.

§ 16.

Szyldy reklamowe i firmowe na budynkach, a także na terenie będącym w użytkowaniu Spółdzielni mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zgody Spółdzielni.

§ 17.

W stosunku do członków Spółdzielni nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może zastosować kary przewi¬dziane Statutem,
do wykluczenia ze Spółdzielni włącznie, a ponadto kierować będzie wnioski do kolegium karno-administracyjnego, zaś w stosunku do osób nie będących członkami, kary przewidziane w Spółdzielni i wynikające z innych przepisów prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 01. 12. 1996 r. na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 40/96 (Regulamin opracowano w oparciu o Statut i Prawo Spółdzielcze).

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

DO POBRANIA

PRZTARGI I KONKURSY

INNE