PRZETARG NA PRACE PROJEKTOWE I REMONTOWE PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na wykonanie :

  1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z robotami budowlanymi przewidzianymi  do wykonania w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje zawarte w SIWZ umieszczonej na stronie internetowej jak niżej.
  2. Roboty budowlane przewidziane do wykonania w zasobach spółdzielni opisane szczegółowo w SIWZ umieszczonej na stronie internetowej jak niżej.

 

 

Oferty prosimy składać w terminie do 03.03.2013r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

Roboty budowlane Prace projektowe

 

 
Free joomla templates designed by Lonex.