ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj Email

 

Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11.06.2022r. o godz. 900 w Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika ul. Kościuszki 36 w Ostrowi Mazowieckiej.

Wejście na Halę Sportową od ul.Kościuszki (obok budynku Liceum)

Przewidziany jest następujący porządek obrad:


 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2019r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019r.             i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019r. i podjęcie uchwał w sprawach:
 8. a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

  b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z    rachunku zysków i strat za 2019r.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2019r.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 12. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020r. i podjęcie uchwał w sprawach:
 13. a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.

  b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z  rachunku zysków i strat za 2020r.

 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2020r.
 15. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 17. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021r. i podjęcie uchwał w sprawach:
 18. a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.

  b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z    rachunku zysków i strat za 2021r.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia z rozliczeń międzyokresowych kwoty 84 000,00 zł na fundusz zasobowy, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
 20. Przedstawienie wniosków z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2017-2019 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2021r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 23. Rozpatrzenie odwołania  członków Spółdzielni od uchwały 13/2021 z dnia 19.02.2021r. Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej – podjęcie uchwały.
 24. Rozpatrzenie odwołania  członków Spółdzielni od uchwały 17/2021 z dnia 30.03.2021r. Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej – podjęcie uchwały.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu i Rady Nadzorczej do podjęcia działań zmierzających do przyłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej  „Wspólny Dom” w Ostrowi Mazowieckiej do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 26. Stanowisko w sprawie nieruchomości przy ul. Lipowej, użytkowanej  przez ciepłownię miejską ZEC – podjęcie uchwały w sprawie zaleceń dotyczących uregulowania sprawy majątku po byłym WPEC w Ostrołęce.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 28. Podjęcie uchwała w sprawie uchwalenia zmian w Statucie SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 29. Wybory członków Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej
 30. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej.
 31. Sprawy różne – dyskusja i składanie wniosków.
 32. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 33. Zamknięcie obrad.
 34. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4  w godzinach jej pracy tj. od 700 do 1500 w dni robocze.

   

  Zastępca Prezesa Zarządu                                                            Prezes Zarządu

  ……………………………………….                                               …………………………………………..

  Grzegorz Bogdan                                                                      Jerzy Pawluczuk

   

 
Free joomla templates designed by Lonex.