ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 23.09.2021 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia 16.09.2021 r.

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 23.09.2021 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek dzienny posiedzenia


 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 30.08.2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji biegłego rewidenta z oceny sprawozdania finansowego za 2020r. i rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za 2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r. i rekomendacji jego przyjęcia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
 7. Informacja Zarządu w sprawie propozycji podziału nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2020r.
 8. Informacja Zarządu w sprawie zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów znajdujących się w zasobach Spółdzielni za II kwartał 2021r.
 9. Analiza rozliczenia zużycia wody za I półrocze 2021r.
 10. Omówienie zmian w „Regulaminie wynagradzania i premiowania Zarządu Spółdzielni”.
 11. Wnioski Zarządu 11 – 16
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu  w zasobach Spółdzielni w Ostrowi Mazowieckiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni w Ostrowi Mazowieckiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za dostawę ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni w Ostrowi Mazowieckiej.
 15. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia opłat za c.o. dla lok. usł. Pl. Ks. A. Mazowieckiej 2/1A
 16. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia opłat za c.o. dla lok. usł. Pl. Ks. A. Mazowieckiej 2/1B
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego na 2021r.
 18. Przyznanie premii za miesiąc wrzesień 2021r.dla Zarządu Spółdzielni.
 19. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

 

Przewodnicząca RN

Monika Olbryś

 
Free joomla templates designed by Lonex.