INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PDF Drukuj Email

INFORMACJA dot. przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Nasz Dom” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1)  informujemy, że:

  1. Administratorem  Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Nasz Dom” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lipowa 4, nr tel. (29) 74620-00,09;
  2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: tel. (29) 74620-00,09;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 c i d RODO w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym m.in. z art. 3 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, gdyż konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;
  5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych;
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora, a więc Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, jak również do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane;
  7. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  8. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych klauzul.

 

ZARZĄD SML-W „NASZ DOM”W OSTROWI MAZ.

Zastępca Prezesa Zarządu              Prezes Zarządu

mgr Józef Marek Jastrzębski        mgr inż. Jerzy Pawluczuk

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

DO POBRANIA