ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj Email

 

Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.06.2018r. o godz. 1000 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. ul. Kościuszki 36.

Wejście na salę gimnastyczną od ulicy Warchalskiego /furtka przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji/

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór komisji: mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej  i  wnioskowej
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia  z dnia  24.06.2017r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w tym przedmiocie
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017  rok dyskusja  i  podjęcie uchwały w tym przedmiocie
 7. Przedłożenie protokołu Komisji Rewizyjnej RN z analizy sprawozdania  finansowego za 2017 r.  i  podjęcie  uchwał  w sprawach:
  • a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok,
  • b/rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającejz rachunku zysków  i strat za  rok 2017
 8. Przedstawienie wniosków z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2014 – 2016 i  podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Nasz Dom”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wypłacania wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 14. Wybory członków Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej
 16. Sprawy różne – dyskusja i składanie wniosków
 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji
 18. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał w biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 700 do 1500, we wtorki od godz. 700 do 1700.


Zarząd SML-W „Nasz Dom”

Zastępca Prezesa Zarządu              Prezes Zarządu

mgr Józef Marek Jastrzębski        mgr inż. Jerzy Pawluczuk

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK