PRZETARG NA LOKAL MIESZKALNY PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ul. Lipowa 4,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie  i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Ostrowi Maz. w budynku przy ul. 3 Maja 40 nr 14 o pow. użytk. 53,30 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) na III piętrze  w budynku cztero- piętrowym.

Cena wywoławcza : 170. 400 zł wg wyceny rzeczoznawcy.

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni

PKO BP S.A. O/Ostrów Maz. nr rach. 98 1020 3802 0000 1802 0007 9251

lub Bank Spółdz. Ostrów Maz. nr rach. 91 8923 0008 0000 1456 2000 0009

wadium w wysokości 17 040,00 zł i przedłożenie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2017 r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni ul. Lipowa 4 .

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego mają członkowie i kandydaci oczekujący w Spółdzielni z wkładem mieszkaniowym zgromadzonym na książeczkach mieszkaniowych, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą osobiście do Spółdzielni gotowość zawarcia umowy o ustanowienie  i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 21.09.2017 r. W/wymienionego nabycia dokonują za cenę wywoławczą mieszkania, a mieszkanie zostanie wycofane z przetargu.

Warunki przetargu :

1. W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na konto Spółdzielni

PKO BP S.A. O/Ostrów Maz. nr rachunku: 98 1020 3802 0000 1802 0007 9251

lub Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. nr rachunku: 91 8923 0008 0000 1456 2000 0009

2. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium i dowodem osobistym .

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza  się na poczet ceny nabycia mieszkania.

4. Cena rynkowa nabycia mieszkania w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w ciągu 1 m-ca od dnia

przetargu.

5. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wniesie całości wylicytowanej

kwoty w terminie 1 m-ca od dnia przetargu i uchyli się od zawarcia  umowy notarialnej w terminie ustalonym

przez Zarząd Spółdzielni

6. W  przypadku  przystąpienia  do  przetargu  jednego  z  małżonków  konieczne  jest  przedłożenie  pisemnego

wyrażenia zgody drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu na przystąpienie do przetargu lub

przedłożenie umowy o rozdzielności majątkowej małżonków.

7. Przetarg  dojdzie  do  skutku,  jeżeli  uczestniczyć  w  nim  będzie  co  najmniej  jedna  osoba  zainteresowana

mieszkaniem i zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

9. Kupujący ponosi koszty związane  z  zawarciem  umowy ustanowienia odrębnej własności w  formie  aktu  notarialnego,  oraz  koszty  postępowania wieczysto-księgowego.

10. Nabywca ma obowiązek ponoszenia  kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu  od  następnego dnia po dniu, w

którym wygrał przetarg.

11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem przetargu, z którym

można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.

12.Oględzin mieszkania można dokonać w dniu 26.09.2017r. i 27.09.2017r. w godz. od 1300 – 1500 i w dniu przetargu od 730 – 830 /po uprzednim kontakcie, tel. 74 620-00,08,09 wew.62/

13.Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny                  lub zamknięcia go bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Członkowsko - Mieszkaniowa  Spółdzielni - pokój nr 12 tel./0-29/ 746-20-00,08,09; tel./fax. /0-29/ 746-20-08,

 
Free joomla templates designed by Lonex.