PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

1.   Remont gzymsu z częściową  naprawą dachu przy ulicy 11   Listopada 1 w  Ostrowi  Mazowieckiej

2. Remont balkonów i montaż daszków przy ulicy Cichej 2 w Małkini Górnej

3. Zakup i dostawa lamp oświetleniowych typu LED  do montażu przed  budynkami mieszkalnymi   wielorodzinnymi (15 szt.) oraz zakup i   dostawa lamp oświetleniowych typu LED do montażu na  klatkach  schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (85szt.)

Oferty prosimy składać w terminie do 9.05.2017r. do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.


dokumenty do pobrania :

 

 

 

 
Free joomla templates designed by Lonex.