PRZETARG NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej samodzielnego budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy

ul. Okrzei 10 wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

 

Ofertę prosimy składać w terminie do 28.03.2017r. do godziny 12ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 28.03.2017r. o godz.1200 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ul. Lipowa 4

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

dokumenty do pobrania

 
Free joomla templates designed by Lonex.