PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na zadania jak niżej :

I      Remont wraz  z  malowaniem klatek przy ul. Ks. Sobotki 4

II     Remont wraz  z malowaniem klatek przy ul. 3 Maja 9

III   Remont  wraz  z malowaniem klatek przy ul. Duboisa 1

IV   Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej remontu  elewacji  bloku przy ul. Widnichowskiej 5.

V    Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont gzymsu z częściową naprawą dachu  w  budynku przy ulicy 11 Listopada 1

Oferty prosimy składać w terminie do 31.01.2017r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew.  51.

 

dokumenty do pobrania

 

 


 
Free joomla templates designed by Lonex.