SMLW NASZ DOM
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SMLW „NASZ Dom” PDF Drukuj Email

 

Porządek obrad Walnego  Zgromadzenia Członków  SMLW „NASZ Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  w dniu   08.06.2019r.

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej i wnioskowej
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2018r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok i podjęcie uchwały  w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedłożenie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
  • b) rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za rok 2018,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia z rozliczeń międzyokresowych kwoty 333 000, 00 zł na fundusz zasobowy, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie ustanowienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego usytuowanego w nowobudowanym budynku mieszkalno-usługowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wypłacania wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej.
 13. Sprawy różne – dyskusja i składanie wniosków.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 15. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni  przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał w biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4 w godzinach jej pracy, tj. od godz.7.00 do 15.00,we wtorki od godz. 7.00 do 17.00.

 

 

Zarząd  SML-W „Nasz Dom”

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Jerzy  Pawluczuk


Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Grzegorz Bogdan


 

 


 
PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

Zad 1. Remont wraz z malowaniem klatek schodowych w bloku przy ulicy Okrzei 5B.

Zad 2. Remont wraz z malowaniem klatek schodowych w bloku przy ulicy 3Maja 40.

Zad 3. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy zabezpieczeniem głównym a wyłącznikiem głównym w bloku przy ulicy 3 Maja 72.

Zad 4. Przebudowa przykanalika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w budynku przy ulicy Kilińskiego 2

Zad 5. Przebudowa przykanalika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w budynku przy ulicy Kościuszki 50

Oferty prosimy składać w terminie do 11.06.2019r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Więcej…
 
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PDF Drukuj Email

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko –Własnościowej  „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej

Logowanie do systemu E-BOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej: uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta opłat za użytkowanie lokalu. W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła, prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczych z dokumentem stwierdzającym tożsamość do siedziby Spółdzielni : ul. Lipowa 4 , 07-300 Ostrów Mazowiecka (sekretariat).

 

Logowanie do systemu następuje poprzez stronę internetową Spółdzielni w zakładce "Logowanie do E-BOK-a"

https://euslugi.softhard.com.pl/sm_nasz_dom_ostrow

 

 

 
ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 08.06.2019r. PDF Drukuj Email

 

Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08.06.2019r. o godz. 1000 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36.

Wejście na salę gimnastyczną od ul. Warchalskiego (furtką przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji)

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 23

Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

PRZTARGI I KONKURSY

INNE